Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Shoper Paczkomaty) już od 500,00 zł.
Producenci
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Eco-Natura.sklep.pl §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym Eco-Natura.sklep.pl i prowadzony jest przez firmę
P.H.U. BERTA ROGUS
ul. Herbowa 20
62-070 Dąbrówka
NIP: 655138783
tel: 660 224 095

2. Definicje używane w regulaminie:
A) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.eco-natura.sklep.pl
B) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego,
C) Sprzedawca – P.H.U. BERTA ROGUS
D) Kupujący – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

E) Formularz rejestracji – dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta klienta,
F) Konto klienta - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym zgromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

G) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
H) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
I) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.),
zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego w języku polskim,

J) Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
K) Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiony przez Sprzedawcę potwierdzający zakup Produktu,
L) Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu formularz umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
L) Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu formularz umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5.

3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta, a także dokonanie zakupu bez rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu
oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie
pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez
usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy:
kontakt@eco-natura.sklep.pl

4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego,
w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.eco-natura.sklep.pl niezbędny jest komputer z procesorem
min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarką stron internetowych
(Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) oraz klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie
formularzy elektronicznych.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego
jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93
ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia
społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwa jest wysyłka towarów poza granice kraju, wymaga
to jednak indywidualnego oszacowania kosztów wysyłki.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach otwarcia
Centrum Medycyny Naturalnej BERTA ROGUS.

4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – kontakt@eco-natura.sklep.pl
c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną +48 601 091 910

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, a w soboty, niedziele
oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości
e-mail.

7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6
niniejszego paragrafu.

8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących
będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

9. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 48 godzin.
10. Wybranie przez Kupującego opcji zakupu z płatnością za pobraniem, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i zobowiązuje
Kupującego do odebrania towaru i zapłaty ceny oraz kosztów przesyłki. W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej oraz
nie odstąpienia od umowy na odległość przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży oraz domagania się od
Kupującego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
zobowiązania tj. zwrotu kosztów przesyłki pobraniowej oraz zwrotnej.
11. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie oraz o szacowanym terminie
realizacji zamówienia.

12. W sytuacji braku zamawianych produktów w magazynie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia
do 7 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
4. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu
odbiorcy.

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
b) płatność za pobraniem gotówką (przy odbiorze Produktu).
c) płatność kartą płatniczą:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować 
Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

7. Produkty wysyłane są w ciągu 2-5 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy
(z wyłączeniem płatności za pobraniem)
. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od od momentu uzyskania
pozytywnej autoryzacji.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian
cenowych, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu
na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.§4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
b) odbiór osobisty w siedzibie firmy.
2. Sposób dostarczenia przesyłki wybierany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.
4. Kupujący informowany jest o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku wysyłki za granicę, Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki e-mailem po złożeniu Zamówienia i uzgodnieniu
sposobu wysyłki.

6. Koszty dostawy zamówienia ponosi Kupujący.
7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.


§5. REKLAMACJA

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca
od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia
reklamacji koszty wysyłki zostaną zwrócone.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi
ze strony Sprzedawcy po upływie terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Nieznaczące różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą
do jego reklamacji.§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte
przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia
przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego
kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący
i Sprzedawca ustalili wspólnie inny sposób realizacji zwrotu.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca
nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową,
odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego
wyraźnej zgody.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy
Sprzedawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu
internetowego www.eco-natura.sklep.pl§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego
serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca
zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez
Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa
w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana
będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2016 r.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl